Privacy verklaring (AVG-proof)

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV ohodn PaulaVanRemmen.nl en DVVR Communicatie & Creatie, gevestigd aan Visserlaan 9, 6921 WZ Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.paulavanremmen.nl

Visserlaan 9, 6921 WZ Duiven

Telefoon +31 316 525364

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–      Voor- en achternaam

–      Geslacht

–      Adresgegevens

–      Telefoonnummer

–      E-mailadres

–      Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via p.vanremmen@dvvr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–      Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

–      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–      Om goederen en diensten bij je af te leveren

–      De Vlieger Van Remmen Communicatie BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vlieger Van Remmen Communicatie BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Klant- en leveranciersrelaties

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW gegevens

 

7 jaar na einde klantrelatie Om administratieve redenen o.a. opgelegd door de belastingdienst
Telefoonnummer

 

2 maanden na einde klantrelaties Direct contact, ook telefonisch, stellen wij op prijs om ons werk voor jou zo goed mogelijk te kunnen doen.
E-mailadres 2 maanden na einde klantrelaties Voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor jou is mailcontact noodzakelijk.

Tevens wordt het e-mailadres gebruikt voor het verzenden van de facturen.

Bankrekening 2 maanden na einde klantrelaties Voor een efficiënte afwikkeling van ons betalingsverkeer is herkenning van bankrekeningnummers van belang.

 

Nieuwsbrief abonnees

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam

 

Tot 2 jaar na het laatste contact Wij spreken je graag op een persoonlijke manier aan
E-mailadres Tot 2 jaar na het laatste contact Om je op de hoogte te houden van onze nieuwsberichten is mailcontact noodzakelijk.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Vlieger Van Remmen Communicatie BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Vlieger Van Remmen Communicatie BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar p.vanremmen@dvvr.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Vlieger Van Remmen Communicatie BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via p.vanremmen@dvvr.nl